PRAVIDLA OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV


Poskytovatel („my“, „nám/nás“, „náš“) respektuje práva duševního vlastnictví druhých stran a vyžaduje totéž od svých uživatelů. Poskytovatel může v určitých případech a podle vlastního uvážení zablokovat a/nebo ukončit účet uživatele, který narušuje práva duševního vlastnictví druhých stran, jak je podrobněji uvedeno ve Všeobecných a zvláštních podmínkách.

 

Vyhrazujeme si právo změnit ustanovení těchto Pravidel ochrany autorských práv. Jelikož případné změny budou zveřejňovány na této stránce, doporučujeme vám, abyste její obsah pravidelně kontrolovali. Pokračování v užívání služby po provedení změn těchto Pravidel na ochranu autorských práv zakládá váš souhlas s takovými změnami.

 

Všeobecné a zvláštní podmínky (včetně těchto Pravidel na ochranu autorských práv) a Dodatečná ustanovení představují překlad originálních dokumentů (v angličtině) do jazyka vaší země. V případě nesrovnalostí mezi přeloženými a originálními dokumenty a v případě sporů platí originální dokumenty. Znění originálních dokumentů naleznete na příslušných stránkách.

 

Pokud jste přesvědčeni, že vaše dílo bylo okopírováno, tvoří základ nebo je jinak součástí těchto internetových či wapových stránek („stránky“) způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo pokud došlo k jinému porušení vašich práv duševního vlastnictví, sdělte prosím zástupci poskytovatele („zástupce pro autorská práva“) v souvislosti s autorskými právy nebo jiným narušením práv duševního vlastnictví následující informace:

 

  1. elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiného podílu na duševním vlastnictví;
  2. popis díla chráněného autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, u něhož tvrdíte, že došlo k porušení;
  3. popis materiálu, u něhož tvrdíte, že došlo k porušení práv duševního vlastnictví, a umístění takového materiálu;
  4. vaši adresu, telefonní číslo a emailovou adresu;
  5. prohlášení o vašem přesvědčení v dobré víře, že vlastník autorských práv či práv duševního vlastnictví, jeho zástupce nebo zákon neumožňují používání daného materiálu;
  6. prohlášení, že pod hrozbou obvinění z křivé přísahy jsou informace ve vašem oznámení přesné a že jste vlastníkem autorských práv či práv duševního vlastnictví nebo jste oprávněn jednat jménem vlastníka autorských práv či práv duševního vlastnictví.

 

Zástupce poskytovatele pro autorská práva lze kontaktovat  e-mail, jehož adresa je uvedena na stránkách nebo prostřednictvím našich služeb, a na telefonním čísle, které je uvedeno ve Zvláštních podmínkách. Dále lze zástupce pro autorská práva kontaktovat na adrese poskytovatele, která je uvedena ve Zvláštních podmínkách.

 

Pokud poskytovatel obdrží takové oznámení, vyhrazuje si právo údajně sporný obsah odmítnout nebo vymazat. Po obdržení oznámení o porušení autorských práv, které je v úplném nebo převážném souladu se zákony na ochranu autorských práv vaší země, poskytovatel promptně odstraní nebo zablokuje přístup k obsahu, který má údajně zakládat nebo se podílet na porušování autorských práv. Poskytovatel přijme přiměřená opatření k tomu, aby promptně oznámil uživateli, který daný obsah vytvořil nebo zveřejnil, že obsah odstranil nebo k němu zablokoval přístup.

 

Uživatel, jehož obsah byl odstraněn nebo zablokován podle těchto pravidel, může v souladu se zákony na ochranu autorských práv doručit poskytovateli protikladné oznámení. Takové protikladné oznámení musí být doručeno v písemné formě našemu zástupci pro autorská práva na výše uvedenou adresu a obsahovat:

 

  1. elektronický nebo fyzický podpis uživatele;
  2. identifikaci obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž byl zablokován přístup a umístění materiálu před jeho odstraněním či zablokováním, včetně úplné adresy URL (Uniform Resource Locator);
  3. prohlášení uživatele, že pod hrozbou obvinění z křivé přísahy je v dobré víře přesvědčen, že materiál byl odstraněn nebo zablokován v důsledku chyby nebo jeho špatné identifikace;
  4. jméno uživatele, adresu a telefonní číslo a prohlášení o tom, že se uživatel podřizuje pravomoci rozhodčího soudu své země a že přijímá možnost doručení soudní obsílky od osoby, která předložila původní oznámení o porušení autorských práv.

 

Po obdržení řádného protikladného oznámení podle zákona na ochranu autorských práv vaší země poskytovatel bezodkladně doručí osobě, která předložila původní oznámení o údajném porušení autorských práv, kopii protikladného prohlášení a tuto osobu informuje o tom, že odstraněný nebo blokovaný obsah opět zveřejní či přestane blokovat přístup k němu do deseti (10) až čtrnácti (14) pracovních dnů. Poskytovatel zveřejní obsah nebo přestane blokovat přístup k němu do deseti (10) až čtrnácti (14) pracovních dnů po obdržení protikladného prohlášení, pokud zástupce poskytovatele pro autorská práva předtím neobdrží oznámení od osoby, která předložila původní oznámení, o tom, že tato osoba podala žádost k soudu, aby zabránila uživateli i nadále porušovat autorská práva v souvislosti s obsahem na stránkách nebo serveru poskytovatele.