POLITYKA PRYWATNOŚCI

To jest Polityka prywatności AndroidSecurityPlus, będącej nazwą handlową Zimiq GmbH (zwanej dalej: „my”). Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w przypadku, gdy rejestrują się Państwo u nas, korzystają z naszych usług lub stron internetowych albo zadają nam pytania.

 

Dane osobowe, jakie gromadzimy

 

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące kategorie danych:

 

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu komórkowego / MSISDN (identyfikator sieci cyfrowej z integracją usług dla telefonów komórkowych)
 • adres
 • adres e-mail
 • wiadomości tekstowe i inne wiadomości wysyłane nam przez Państwa i otrzymywane od nas
 • dane finansowe przekazane przez Państwa niezbędne do realizacji płatności za nasze usługi, takie jak numer karty kredytowej, numer rachunku bankowego oraz podmiot realizujący płatność
 • operator sieci komórkowej
 • dane dotyczące rozpoczęcia, zakończenia oraz czasu korzystania z naszych usług
 • marka i model Państwa telefonu komórkowego, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają, wzorce przeglądania stron internetowych oraz Państwa adres IP
 • wszelkie inne dane osobowe, jakie Państwo nam przekazali

 

Ponadto w momencie, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, korzystamy z plików cookies. Więcej informacji na ten temat zawarto w części „Pliki cookies” niniejszej Polityki prywatności.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Wykorzystujemy dane osobowe opisane powyżej w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji następujących celów:

 

 • umożliwienie świadczenia usług na Państwa rzecz oraz zawieranie i realizacja umów zawartych z Państwem na dostawę naszych usług;
 • przetwarzanie i pobieranie Państwa płatności za nasze usługi;
 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
 • na potrzeby analizy statystycznej oraz w celu udoskonalania naszych usług oraz doświadczeń klienta;
 • wysyłanie biuletynów informacyjnych, jeżeli są Państwo ich subskrybentami;
 • informowanie Państwa o naszych (i innych) usługach oraz promocjach, chyba że zaznaczyli Państwo, że nie chcą dłużej otrzymywać tego typu informacji albo gdy zgodnie z prawodawstwem Państwa kraju na przesyłanie tego typu informacji wymagana jest Państwa zgoda, a Państwo takiej zgody nie wyrazili;
 • wypełnianie naszych obowiązków prawnych oraz obowiązującego nas kodeksu postępowania;
 • ochrona i obrona naszych praw oraz wykrywanie i wyjaśnianie przypadków oszustwa.

 

Powodem przetwarzania Państwa danych osobowych jest, w zależności od sytuacji, zgoda wyrażona przez Państwa na określone działania związane z przetwarzaniem Państwa danych, konieczność przetwarzania danych w celu zawarcia umowy z Państwem oraz jej realizacji, a także nasze prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu Państwa danych w innych celach wymienionych powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

 

Do świadczenia usług i przetwarzania danych osobowych możemy zatrudniać osoby trzecie, tak zwane podmioty przetwarzające. Podmioty przetwarzające pracują dla nas i przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i na nasze potrzeby.

 

Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe Państwa operatorowi sieci komórkowej, operatorowi bramki i/lub operatorowi płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przetwarzania oraz pobierania płatności i refundacji, w celu realizacji umowy zawartej z Państwem oraz wypełnienia naszych obowiązków prawnych oraz wynikających z obowiązującego nas kodeksu postępowania.

 

Jeżeli zostaniemy sprzedani, przejęci lub objęci fuzją z innym podmiotem albo inny podmiot przejmie nasze usługi częściowo lub w całości, na przykład po ogłoszeniu upadłości, jesteśmy uprawnieni do przekazania Państwa danych osobowych osobie trzeciej pod warunkiem, że strona ta będzie przestrzegać wszystkich postanowień i ograniczeń przedstawionych w tej Polityce prywatności.

 

Możemy też przekazać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że jest to niezbędne z mocy prawa lub nakazu sądowego albo w celu ochrony lub obrony naszych praw.


Zgoda rodzicielska

 

W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wymagamy, aby przed przekazaniem nam danych osobowych rodzice lub przedstawiciele prawni wyrazili na to zgodę. Jeżeli dane osobowe zostaną nam przekazane bez zgody, o jakiej mowa powyżej, usuniemy stosowne dane niezwłocznie, jak tylko dowiemy się, że doszło do takiej sytuacji.


Kategorie specjalne danych osobowych

 

Nie gromadzimy danych osobowych zaliczanych do kategorii specjalnych (na przykład danych dotyczących rasy, religii lub stanu zdrowia). Jeżeli udostępnią nam Państwo specjalne dane osobowe, usuniemy je niezwłocznie, jak tylko dowiemy się, że doszło do takiej sytuacji.

 

 


 

Przekazywane danych osobowych poza EOG lub Państwa kraj

 

Wyrażają Państwo zgodę, że możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim w innych krajach w celu centralizacji akt i/lub realizacji przetwarzania (operacji) opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Niektóre z tych krajów mogą nie należeć do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Państwa dane osobowe będą przekazywane do krajów leżących poza EOG wyłącznie w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z RODO oraz na warunkach określonych w tym rozporządzeniu, gwarantujących, że Państwa prawa będą chronione w takim samym stopniu, jak gdyby były przetwarzane wewnątrz EOG. Ponadto jeżeli korzystają Państwo z naszych usług, pozostając poza EOG, Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG, aby umożliwić nam świadczenie usług na Państwa rzecz. Akceptując niniejszą Politykę prywatności, zgadzają się Państwo na przekazanie Państwa danych do innego kraju, również poza EOG, na potrzeby realizacji celów określonych powyżej. Na Państwa wniosek przedstawimy listę krajów, które są w to zaangażowane.


Okres przechowywania

 

Nie będziemy przechowywać Państwa danych dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

 

Dostęp, korekta i usuwanie danych osobowych

 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich korekty, usunięcia lub ograniczenia. Ponadto mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo wysłać do nas e-mail na adres: info.pl@androidsecurityplus.com.

 

Co więcej, przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo

 

Wszystkie Państwa dane będą traktowane jako poufne i zastosujemy wszelkie zasadne środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych. Niestety nie możemy zapewnić, że przesyłanie danych przez internet oraz sieci komunikacji komórkowej jest bezpieczne. Dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przekazywana danych tą drogą, a Państwo akceptują ryzyko bezpieczeństwa związane z korzystaniem z internetu i sieci komórkowych do przekazywania informacji.

 

Pliki cookies

 

W celu optymalizacji Państwa doświadczeń związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych możemy korzystać z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane w przeglądarce Państwa komputera, tabletu lub smartfona w momencie odwiedzania naszych stron internetowych. Umożliwiają nam one rozpoznanie Państwa podczas kolejnych odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz przypisanie Państwa komputerowi określonych cech charakterystycznych. Pliki te nie służą do pozyskiwania Państwa danych osobowych.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

 • cele funkcjonalne: w szczególności zapewnienie prawidłowego działania stron internetowych, zapamiętanie Państwa preferencji dotyczących ustawień oraz należyte funkcjonowanie stron internetowych i możliwość ich optymalizacji.
 • cele analityczne: w tym celu posługujemy się narzędziem Google Analytics na podstawie umowy podmiotu przetwarzającego z Google Inc. Korzystamy z ustawień zapewniających, że przetwarzane są wyłącznie zanonimizowane adresy IP (z których ostatni bajt jest maskowany). Nie udzieliliśmy firmie Google pozwolenia na wykorzystywanie danych na ich własne potrzeby ani nie korzystamy z żadnych innych usług Google w połączeniu z plikami cookies Google Analytics. Jeżeli chcą Państwo wyłączyć te pliki cookies, można to zrobić przez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

 

 

Umieszczanie plików cookies można wstrzymać, zmieniając ustawienia Państwa przeglądarki internetowej w taki sposób, aby pliki te nie były już zapisywane w przeglądarce. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można dodatkowo usunąć wszystkie informacje, jakie zostały zapisane wcześniej. Proszę skorzystać z opcji „Pomoc” w swojej przeglądarce. Zwracamy uwagę, że dostęp do niektórych naszych stron internetowych jest możliwy wyłącznie po aktywacji plików cookies. Proszę pamiętać, że blokowanie tych plików może skutkować tym, że nie będą Państwo mieli dostępu do niektórych naszych treści lub usług.


Zmiany Polityki prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 20 marca 2019 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Polityki prywatności. Jeżeli wprowadzone zostaną istotne zmiany Polityki prywatności, opublikujemy je na naszych stronach internetowych.

KONTAKT

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności mogą Państwo kontaktować się z: Android Security Plus • Zimiq GmbH, Grünstraße 8, 40212 Dusseldorf, Niemcy lub wysłać e-mail na adres info.pl@androidsecurityplus.com.